Trò chơi trực tuyến | chơi bài trực tuyến

CV 207: V/v Không tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ 3 năm 2023 (Nghề CNTT ứng dụng phần mềm)